ประวัติโรงเรียน

 • ข้อมูลทั่วไป

…โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตั้งอยู่เลขที่  162  หมู่ที่ 12   ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่

จังหวัดศรีสะเกษ    ห่างจากอำเภอปรางค์กู่  11  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 72  กิโลเมตร เริ่มแรกโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นสาขาโรงเรียนปรางค์กู่ เมื่อ พ.ศ. 2530  ซึ่งมี

นายชัชวาล  สิทธิศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่  นายสนอง  คุณมาศ  ศึกษาธิการอำเภอปรางค์กู่ นายไพบูลย์  จันทา  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพอก  เจ้าอาวาสวัดบ้านพอก สภาตำบลกู่ รวมทั้ง คณะกรรมการการศึกษาบ้านพอก ได้ร่วมดำเนินการจัดหาที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติฝั่งขวา ห้วยทับทัน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  125  ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ขอยืมสถานที่จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปรางค์กู่ ขอใช้อาคารส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ้านพอก จัดเป็นห้องเรียน ซึ่งในการจัดแผนการเรียนจะเน้นทางอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 • ประวัติโดยย่อ
 • กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศสถาปนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 21  มกราคม  พ.ศ.2531
 • มีพื้นที่ทั้งหมด 125  ไร่ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2531  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  67  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  40  คน  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบมาตรฐานจำนวน  1  หลัง  บ้านพักครู 202/27  จำนวน  1  หลัง บ้านพักภารโรงจำนวน  1  หลัง ห้องส้วมนักเรียน แบบ 6  ที่นั่ง  จำนวน  1  หลัง  สนามบาสเกตบอล จำนวน  1  สนาม และในวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.2531  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนพอกพิทยาคม เป็นโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี “รัชมังคลาภิเษก” มีนายชัชวาล  สิทธิศร เป็นผู้บริหารคนแรก มีครู-อาจารย์ จำนวน 1  คน  มาช่วยราชการ จำนวน  2  คน
 • พ.ศ.2532   กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 108  ล  จำนวน  1  หลัง  บ้านพักครูจำนวน  1  หลัง ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33  จำนวน  1  ชุด ขยายไฟฟ้าแรงสูง  และโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน ค.อมต.สศ.
 • พ.ศ.2533  กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียนแบบ 6 ที่นั่ง จำนวน  1  หลัง
 • พ.ศ.2534  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม(มพช.ส.)  รุ่นที่  3
 • พ.ศ.2535  กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27  จำนวน   1  หลัง
 • หอถังน้ำประปา และโรงเรียนได้ทำการเปิดโรงเรียนสาขา ตำบลตูม และโรงเรียนสาขา ตำบลสวาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และทางโรงเรียนได้ทำการเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
 • พ.ศ.2536  โรงเรียนเปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  เป็นปีที่สอง มีการก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบ 35 คน และบ้านพักครู
 • พ.ศ.2537  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29)
 • พ.ศ.2538  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลางดีเด่นและโรงเรียนได้ทำการเปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ในปี พ.ศ.2339 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารหอประชุม แบบ 100/27  และในวันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ.2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต  เชิญอักษรปรมาภิไธย “ภปร” และพระมหาพิชัยมงกุฏเป็นเครื่องหมายของกลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกและในปี พ.ศ.2540  กระทรวงศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนสาขาตำบลตูมเป็นโรงเรียนเอกเทศ และโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประมงโรงเรียนและชุมชนของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปัจจุบันโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีนักเรียน จำนวน  360  คน  มีข้าราชการครู ทั้งหมดจำนวน  28  คน  พนักงานราชการจำนวน  6  คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน  2  คน  ครูธุรการ  1   ช่างไฟฟ้า  3  จำนวน  1  คน ช่างไม้ 4   จำนวน 2   คน   นักการภารโรง จำนวน  2  คน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 5 คน
 • มีว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย จันครา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ, อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์

ภายในปี  2565  โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก มีระบบจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

 1. พัฒนาให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
 2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 3. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ

ขยัน ซื่อสัตย์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Facebook Comments