ทำเนียบผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร,ครู และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ลำดับที่ชื่อ – สกุลคุณวุฒิปีที่ดำรงตำแหน่ง
1นายชัชวาล  สิทธิศรกศ.ม.2531 – 2533
2นายจารึก  ศรีเลิศกศ.ม.2533 – 2541
3นายสุรพล  พาลีกศ.ม.2541 – 2544
4นายบัญชา  ยี่สารพัฒน์กศ.ม.2544 – 2547
5นายมานพ  เอื้อศิลามงคลกศ.ม.2547 – 2548
6นายจรัญ  สิทธิรักษ์กศ.ม.2548 – 2550
7นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริกศ.ม.2550 – 2555
8นายสุทธิโรจน์  บุ้งทองธนรัตน์กศ.ม.2555 –  2559
9 ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา กศ.ม. 2561 – ปัจจุบัน