ข้อมูลผู้บริหาร,ครู และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายชัชวาล  สิทธิศร กศ.ม. 2531 – 2533
2 นายจารึก  ศรีเลิศ กศ.ม. 2533 – 2541
3 นายสุรพล  พาลี กศ.ม. 2541 – 2544
4 นายบัญชา  ยี่สารพัฒน์ กศ.ม. 2544 – 2547
5 นายมานพ  เอื้อศิลามงคล กศ.ม. 2547 – 2548
6 นายจรัญ  สิทธิรักษ์ กศ.ม. 2548 – 2550
7 นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ กศ.ม. 2550 – 2555
8 นายสุทธิโรจน์  บุ้งทองธนรัตน์ กศ.ม. 2555 –  ปัจจุบัน