คณะกรรมการสถานศึกษา

นายทนงศักด์ นรดี กำนันตำบลกู่ ที่ปรึกษา
นายอำพล ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ประธาน
นายเสถียร เหล่าเลิศ ผู้ใหญ่บ้านพอกใหญ่ กรรมการ
นายชูเชิด นรดี ผู้ใหญ่บ้านพอก ม 9 กรรมการ
นายตัน นรดี อดีตผู้ใหญ่บ้านโสน กรรมการ
นายศิริสุข แก้วละมุล ผู้ใหญ่บ้านผือพัฒนากรรมการ
นางมาลินี ฉิมพินิจ ผู้ใหญ่บ้านท่าคอยนางกรรมการ
นายเชษณรินทร์ พรหมลิ ผู้ใหญ่บ้านเกาะกรรมการ
นางสาวมณีเนตร จันทอง ผอ. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกรรมการ
นายตึ๋ง สิงขรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหว้า กรรมการ
นายสฤษดิ์ มโนรัตน์ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย จันครา เลขานุการ
Facebook Comments