คณะกรรมการสถานศึกษา

นายทนงศักด์ นรดี กำนันตำบลกู่ ที่ปรึกษา
นายอำพล ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ประธาน
นายเสถียร เหล่าเลิศ ผู้ใหญ่บ้านพอกใหญ่ กรรมการ
นายชูเชิด นรดี ผู้ใหญ่บ้านพอก ม 9 กรรมการ
นายตัน นรดี อดีตผู้ใหญ่บ้านโสน กรรมการ
นายศิริสุข แก้วละมุล ผู้ใหญ่บ้านผือพัฒนากรรมการ
นางมาลินี ฉิมพินิจ ผู้ใหญ่บ้านท่าคอยนางกรรมการ
นายเชษณรินทร์ พรหมลิ ผู้ใหญ่บ้านเกาะกรรมการ
นางสาวมณีเนตร จันทอง ผอ. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกรรมการ
นายตึ๋ง สิงขรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหว้า กรรมการ
นายสฤษดิ์ มโนรัตน์ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย จันครา เลขานุการ