เกี่ยวกับโรงเรียน

  • ข้อมูลทั่วไป

…โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตั้งอยู่เลขที่  162  หมู่ที่ 12   ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่

จังหวัดศรีสะเกษ    ห่างจากอำเภอปรางค์กู่  11  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 72  กิโลเมตร เริ่มแรกโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นสาขาโรงเรียนปรางค์กู่ เมื่อ พ.ศ. 2530  ซึ่งมี

นายชัชวาล  สิทธิศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่  นายสนอง  คุณมาศ  ศึกษาธิการอำเภอปรางค์กู่ นายไพบูลย์  จันทา  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพอก  เจ้าอาวาสวัดบ้านพอก สภาตำบลกู่ รวมทั้ง คณะกรรมการการศึกษาบ้านพอก ได้ร่วมดำเนินการจัดหาที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติฝั่งขวา ห้วยทับทัน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  125  ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ขอยืมสถานที่จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปรางค์กู่ ขอใช้อาคารส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ้านพอก จัดเป็นห้องเรียน ซึ่งในการจัดแผนการเรียนจะเน้นทางอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

Facebook Comments