ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
จำนวน ชาย 20   คน หญิง 21  คน รวมทั้งหมด 41  คน

ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริงใน
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

ครู/บุคลากร โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวสิริวิมล รุ่งเรือง 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
นางปนิดา ทวีชาติ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
นายสฤษดิ์ มโนรัตน์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
นายธิติพลวัฒน์ ทะสา 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตร 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
นายเกษมศักดิ์ โทแสง 
ครู ชำนาญการ 
นางสาวกฤษฎาพร อาษาราช 
ครู ชำนาญการ 
นางสาวสุดารัตน์ พูลสุข 
ครู ชำนาญการ 
นางสาวกัสมาภรณ์ คำใสย 
ครู ชำนาญการ 
นางพิยาดา ไชยสินธิ์ 
ครู ชำนาญการ 
นายวุฒิศักดิ์ เจินยุหะ 
ครู ชำนาญการ 
นางสาวบุณยวีร์ ลำสัน 
ครู ชำนาญการ 
ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ พันธ์แก่น 
ครู ชำนาญการ 
นางทิพวรรณ ช่อมะลิ 
ครู ชำนาญการ 
นางสาวอภิญญา มั่นคง 
ครู ชำนาญการ 
นายสมภพ โล่ชูชัย 
ครู ชำนาญการ 
นางสาวณัฐชญา เกตุชัยชวาล 
ครู 
นายภูมิวิทย์ ศาลารัตน์ 
ครู 
นางสาวปัณฑ์ชนิต ตั้งจิต 
ครู 
นางสาวฐิตารีย์ ธีรชาญวิทย์ 
ครู 
นายชุติพนธ์ จันทะโคตร 
ครู 
นายปรีชา ศรียงยศ 
ครู 
นายวันเฉลิม มลิพันธ์ 
ครู 
นายสมศักดิ์ วีสันเทียะ 
ครู 
นางพัชรินทร์ จันดำ 
ครูผู้ช่วย 
นางสาวจุฬาลักษณ์ พวกเมืองพล 
ครูผู้ช่วย 
นางสาวพัทธ์ชญา อัมพะลพ 
ครูผู้ช่วย 
นายอำนวย ทองหล่อ 
ช่างไม้ชั้น 4 
นายชัยสิทธิ์ บุญประกอบ 
ช่างไฟฟ้า 
นางสาวสุกัญญา ไชยศรีษะ 
ครู (พนักงานงานราชการ) 
นายภานุพงษ์ ไข่นาค 
ครู (พนักงานงานราชการ) 
นายอัครวินทร์ ทวีชาติ 
ครู (พนักงานงานราชการ) 
นายวิษณุกร แแก้วละมุล 
ครู (พนักงานงานราชการ) 
นางภัทรนันท์ มโนรัตน์ 
ครู (พนักงานงานราชการ) 
นางสาวจิราภรณ์ เพ็งพา 
ครู (พนักงานงานราชการ) 
นางสาวจีราวรรณ บุญเรือง 
ครูธุรการ 
นายนัน แก้วละมุล 
อื่นๆ 
นายธนากร แก้วละมุน 
อื่นๆ 
นางสาวธัญลักษณ์ แสงอุ่น 
ครู (อัตราจ้าง) 
Facebook Comments