นางปนิดา ทวีชาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชาญณรงค์ พันแก่น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวิษณุกร แก้วละมุล ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี