ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน

ฝ่ายงานในสถานศึกษา

ฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ

ฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ

ผู้บริหารสถานศึกษา

“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ, อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์

ภายในปี  2561  โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก มีระบบจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  •   045910817
  •   162 หมู่12 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
  •   school@ppr.ac.th

สารสนเทศโรงเรียน

538
นักเรียน
40
ครูและบุคลากร
5
เจ้าหน้าที่
583
รวม

กิจกรรมเด่นวันนี้